PROFIL SPOLOČNOSTI

  Hlavné oblasti pôsobenia

 Strážna služba,

 • Fyzická ochrana objektov, ktorá v sebe zahrňuje predovšetkým činnosti ako:
 1. Ochrana majetku klienta pred krádežou, vandalizmom a neoprávneným vstupom osôb do chráneného objektu,
 2. kompletná evidenčná a kontrolná činnosť pri príchode, odchode motorových vozidiel do stráženého priestoru,
 3. zabezpečenie kontroly príchodu, odchodu osôb do areálu klienta,
 4. obchádzková činnosť v rozsahu a intervaloch určených klientom,
 5. obsluha elektronického poplachového systému a kamerového systému,
 6. hlásenie mimoriadnych udalostí, koordinácia a spolupráca pri mimoriadnych udalostiach s bezpečnostnými a záchrannými zložkami,
 7. plnenie ďalších úloh podľa špecifík chráneného objektu a osobitných požiadaviek klienta.
 • Ochrana objektov prostredníctvom ich pripojenia na Pultu centralizovanej ochrany,

  ktorá na základe osobitých požiadaviek klienta môže byť kombinovaná s nepravidelnými fyzickými kontrolami chráneného objektu,

 • zabezpečovanie verejného poriadku na spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach.

 Technická služba, 

 • montáž, údržba a opravy zabezpečovacích, poplachových a kamerových systémov.

   PRINCÍPY ČINNOSTI SBS

Súkromné bezpečnostné služby sú zriaďované a prevádzkované v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, ako súkromná bezpečnostná služba alebo ako technická služba na ochranu majetku a osoby.

Tento zákon upravuje

 1. poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 2. výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a kontroly Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Zákon sa nevzťahuje na prevádzkovanie činností, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán, Národná banka Slovenska, ozbrojené sily Slovenskej republiky, ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor, záchranný zbor alebo stráž zriadená zákonom, diplomatická misia alebo konzulárny úrad, alebo orgán územnej samosprávy pri plnení úloh verejnej správy.

Niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) sa vykonávajú Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634 z 5. decembra 2005.
Našim cieľom je poskytnúť optimálne riešenia a nadštandardné, profesionálne služby pri ochrane Vášho majetku.

 


 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 20889/S

 


Účtujeme v programe POHODA

 

 

Y2ExYTJlYz