Skip to content

Etický kódex našej spoločnosti je vyjadrením základných hodnôt a etických zásad, ktorými sa riadia všetci jej  zamestnanci, ako aj manažment, ktorý tieto morálne princípy  aplikuje  v celej škále činnosti spoločnosti.

Kódex upravuje základné etické princípy všeobecne vyžadovaných pravidiel správania sa poskytovateľa služby, ako aj jeho zamestnancov v praxi.

Uplatňovanie etických zásad zakotvených v kódexe smeruje k získaniu dôvery klienta a napomáha upevňovať dobré meno spoločnosti.

SPOLOČNOSŤ

 • dodržiava zákony a právne prepisy,
 • pri prezentácii svojich aktivít poskytuje svojim klientom pravdivé informácie o ponúkaných službách,
 • zodpovedá za ochranu života, zdravia a majetkových práv  svojich klientov,
 • zabezpečuje čo možno najväčší štandard pri poskytovaní svojich služieb a ku klientom pristupuje ústretovo,
 • plní prevzaté záväzky a oprávnené záujmy klienta uprednostňuje pred vlastnými záujmami,

ZAMESTNANEC SPOLOČNOSTI

 • koná v súlade s ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, právnymi predpismi  a všeobecne uznávanými pravidlami spoločenského správania,
 • vykonáva svoju prácu čestne, svedomito a iniciatívne k spokojnosti zákazníka,
 • požiadavky zákazníka plní profesionálne a spoľahlivo,
 • nezneužíva svoje pracovné zaradenie a prístup k informáciám o klientovi na získanie osobných výhod,
 • dodržiava zásadu mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach a dôverných informáciách, s ktorými sa oboznámil pri výkone svojho zamestnania, a to aj po skončení pracovného pomeru,
 • rešpektuje ľudské práva a slobody,
 • pri výkone povolania prejavuje  slušnosť, rešpekt, taktnosť a ohľaduplnosť voči všetkým osobám bez rozdielu.